Klubbens stadgar

1. ÄNDAMÅL
Svenska Hästsportjournalisters Klubb (SHK) är en intresse- och serviceorganisation för landets trav- och galoppjournalister.

SHK har till uppgift:

att verka för god sammanhållning och gott kamratskap mellan medlemmarna,

att slå vakt om yrkets etiska och moraliska värden samt därigenom verka för att hästsportjournalistiken utövas enligt god publicistisk sed,

att tillvarata medlemmarnas intressen i förhållande till hästsportens organisationer,

att verka för att medlemmar skall få så bra arbetsmöjligheter som möjligt i samband med tävlingar,

att bistå tävlingsarrangörer i frågor rörande service, arbetsförhållanden och ackrediteringar,

att verka för att förbättra hästsportjournalistiken genom utbildning, föreläsningar och resor.

2. MEDLEMSKAP
Medlem i SHK kan den bli som utövar regelbunden verksamhet som hästsportjournalist eller -fotograf och därvid är fast knuten som medarbetare till dagstidning, facktidning eller annan publikation som regelbundet avhandlar hästsport.
Till medlem kan också väljas den som arbetar på TV eller radio och där regelbundet refererar hästsport. Styrelsen beslutar om inval och uteslutning av medlemmar.
Medlem som skadat klubbens anseende , eller ej erlagt årsavgift, kan uteslutas av styrelsen.
Medlem som slutar sin anställning, vilken berättigat till medlemsskap, är skyldig att lämna klubben och återlämna av SHK utfärdat presskort.
Den som fyllt 65 år och som slutat att arbeta aktivt som hästsportjournalist, som varit medlem under de tio senaste åren övergår från aktivt medlemskap till att bli seniormedlem med reducerad medlemsavgift.
Till hedersledamot kan av årsmötet, på styrelsens förslag, väljas person som gjort åtskilligt av värde för klubben.

3. ORGANISATION
Ordförande väljs av årsmötet för en mandatperiod av ett år.
Ytterligare sex styrelseledamöter väljs av årsmötet, varav tre väljs jämnt år och tre ojämnt år. Två suppleanter väljs varje år.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare för ett år.
Styrelsen utser inom sig ett verkställande utskott (VU) och andra utskott om så anses vara nödvändigt.
Årsmötet väljer två revisorer samt en personlig suppleant till varje revisor för ett år i taget.
Årsmötet väljer valberedning om tre personer, med en sammankallande, som skall verka till nästkommande årsmöte.

4. ÅRSMÖTET
Ordinarie årsmöte äger rum senast 1 mars på tid och plats som beslutas av styrelsen. Rösträtt har den medlem som erlagt årsavgift. Styrelsen fastställer dagordningen. Förslag till ärende som skall tas upp under årsmötet skall skriftligen tillställas styrelsen senast sex dagar före årsmötet.
Val på årsmötet sker med enkel majoritet. Valen är öppna om inte medlem begär sluten omröstning.
Kallelse och styrelsens verksamhetsberättelse skall tillsändas medlemmarna senast två veckor före årsmötet.
Bokföringsåret omfattar tiden från 1 januari till 31 december.

5. ÖVRIGA MÖTEN
Extra medlemsmöte skall ske då styrelsen kallar till sådant eller då minst 1/3 av klubbens medlemmar skriftligen begär sådant.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst fyra ledamöter så begär. Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra ledamöter (eller suppleanter) är närvarande.
Vid lika röstetal i styrelsen har ordföranden utslagsröst. I ordförandens frånvaro leder vice ordföranden förhandlingarna. Om båda är frånvarande väljer de närvarande en person som leder förhandlingarna.
Protokoll från styrelsemöte skall justeras av ordföranden eller den som lett förhandlingarna.

6. STADGAR
Stadgeändring kan beslutas av årsmötet med minst 2/3 majoritet. Förslag till stadgeändring skall väckas senast 30 dagar före årsmötet och skall skriftligen meddelas medlemmarna senast 14 dagar före årsmötet där förslaget skall behandlas.

7. UPPLÖSNING
För klubbens upplösning erfordras beslut med minst ¾ majoritet i två på varandra, och stadgeenligt utlysta, sammanträden. Antalet medlemmar vid varje sådant sammanträde får inte understiga ¾ av klubbens totala medlemsantal.
I händelse av klubbens upplösning skall eventuella tillgångar skänkas till välgörande ändamål efter beslut av medlemmarna i samband med klubbens upplösning.