Årsmötesprotokoll

Årsmötesprotokoll
DATUM: 2015-02-07
PLATS: Arkaden, Solvalla
NÄRVARANDE: 23 st

Mötet inleddes med en tyst minut för de medlemmar som gått bort under 2014, Lars Gunnar Palm, Mats Hansson, Peep Kask och Bo Fransson.

1. Ordföranden Leif Norberg förklarade mötet öppnat och dagordningen fastställdes.

2. Ordföranden frågade om man kunde anse att mötet var stadgeenligt utlyst. Mötet svarade ja.

3. Till ordförande för mötet valdes Leif Norberg.

4. Till sekreterare för mötet valdes Rickard Hansson.

5. Till justeringsmän för mötet valdes Tomas Thell och Björn Axelsson.

6. Föregående årsmötesprotokoll godkändes.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse var utdelad till samtligs och godkändes.

8. Kassörens rapport lästes upp av Magnus Strömsten.

9. Revisorernas rapport lästes upp av Arne Back.

10. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

11. Till ordförande på ett år valdes Leif Norberg.

12. Invald i styrelsen som styrelsesuppleant för en tid av ett år valdes Helena Mansen. Omval av Mikael Rosenquist som styrelsesuppleant för en tid av ett år.
Omval av Rickard Hansson som styrelseledamot för två år samt sekreterare.
Omval av Magnus Strömsten som styrelseledamot för två år samt kassör.
Nyval av Lars-Johan Holm (för avgående Jonas Noreen) som styrelseledamot för en tid av två år.

13. Val av två revisorer för en tid av ett år: nyval av Ingemar Sterner och Ulf Nilsson.

14. Val av två revisorssuppleanter för en tid av två år. Stefan Uppström (för Ingemar Sterner) och Arne Back (för Ulf Nilsson).

15. Val av tre ledamöter till valberedningen för en tid av ett år: omval av Roger Nygren och Anders Nilsson samt nyval av Tomas Thell.

16. Fastställande av årsavgiften. Styrelsen föreslag att behålla årsavgiften på 350 kronor vilket mötet biföll.

17. Rapporter från styrelsen. Styrelsen berättade om 2015 där en medlemsresa till Mallorca är aktuellt. Även en form av utbildningsträff på Solvalla.

18. Inkomna motioner
Claes Fredeinwalls motion delades ut och diskuterades. Claes menade på att Kanal 75/trav-tv inte ska ha ensamrätt på publicering av kandidaterna till Årets Häst-galan. Mötet biföll och styrelsen ska gå vidare med saken.

Helena Manséns motion delades ut och diskuterades. Helena, med flera, vill se ett ökat intresse och engagemang från SHK:s sida beträffande galoppsporten. Mötet samtyckte och dessutom valdes Mansén in i styrelsen som första kvinna någonsin. SHK kommer på olika sätt, till exempel via sin kalender och hemsida, att försöka främja galoppsporten i större omfattning än tidigare.

19. Övriga frågor
Ordföranden Leif Norberg informerade om att ATG inte längre vill ha ett pressmöte i samband med V75-mästaren, men de ställer upp om SHK:s medlemmar vill ha ett sådant, vilket mötet ansåg vara viktigt.

I övrigt lyfte styrelsen fram att det inkommit alldeles för få förslag till styrelsen beträffande journalist- och fotografpris. Därför utgick det priset under 2014.

20. Ordförande Leif Norberg avslutade mötet.

Vid protokollet

Rickard Hansson